Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:


Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.
Działanie: Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont i dostosowanie budynku, zakup instalacji fotowoltaicznej, środka transportu niskoemisyjnego oraz wyposażenia technicznego, służące do produkcji lodów rzemieślniczych przez przedsiębiorstwo Pracownia Cukiernicza Magdalena Kroczek.
Grupy docelowe: Ogół społeczeństwa
Cel przedsięwzięcia: Wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw
Efekty przedsięwzięcia: Wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów nierolnych.
Wartość przedsięwzięcia: 1 121 767,20 zł
Wartość dofinansowania z UE: 456 002,92 zł

#NextGenerationEU #FunduszeUE#KorzyściDlaCiebieRegionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie Pracownia Cukiernicza Magdalena Kroczek
Cel projektu: Dostosowanie działalności do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym i reżimem sanitarnym
Efekty projektu: Zwiększenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zagrożenia epidemicznego
Wartość projektu: 615 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 429 950,00 zł
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w pracowni cukierniczej Magdalena Kroczek
Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych.
Efekty projektu: rozwój produkcji cukierniczej.
Wartość projektu: 2 839 149,17 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 733 557,67 zł